Werkgroep Verkeer & ruimte 22 september 2005

/, Ruimte, Verkeer, Verkeer & ruimte/Werkgroep Verkeer & ruimte 22 september 2005

Werkgroep Verkeer & ruimte 22 september 2005

2e Verslag van de werkgroep Verkeer van het Dorpsoverleg Harmelen 22 september 2005

Bijeenkomst: 2
Plaats: vergaderruimte Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 3
Aanvang: 19.30 uur
Sluiting: 21.00 uur

Aanwezig:

Aad van Dijk, voorzitter
Johan Griffioen
Rob Gerards
Bert van Woudenberg
Rene Lansink
Martin Nap, notulist

Afwezig:

Carolien Rebel met bericht van verhindering
Jan Peters zonder bericht

Agenda:

Globaal wordt de volgende agenda gehanteerd;
1. Welkom en mededelingen
2. Voorstelrondje deelnemers
3. Verslag 1 van 15 juni 2005
4. Terugkoppeling door de voorzitter van actuele zaken
5. Inventarisatie agendapunten Dorpsoverleg van 6 oktober vanuit de werkgroep Verkeer
6. Rondvraag
7. Sluiting

1. Welkom en mededelingen.

Aad heet iedereen welkom en meldt dat hij bericht van verhindering heeft ontvangen van Carolien. Van Jan Peters heeft hij niets vernomen.

2. Voorstelrondje deelnemers.

Omdat het de eerste maal is dat Rene aanwezig is stellen de leden zich nog even kort aan elkaar voor.

3. Verslag 1 van 15 juni jl.

De voorzitter bedankt mede namens Teuny van Wijngaarden de notulist voor het eerste verslag van de werkgroep Verkeer. Het verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen vastgesteld.

4. Terugkoppelingen door de voorzitter van actuele zaken.

-4.1. Afgelopen maanden zijn er in Harmelen een aantal infoavonden georganiseerd door zowel gemeente als andere partijen. Genoemd worden de avonden over de geluidsbelasting van de A12, de avond over de infrastructuur van het glastuinbouwgebied, de avond over de Hofwijkbrug en de avond over het gebied rond de HI-vijver. Nog niet geheel duidelijk is wat de rol van het Dorpsplatform daarin moet zijn. Ook is niet duidelijk waarom deze avonden werden georganiseerd zonder daarbij het Dorpsplatform hiervoor uit te nodigen of bij te betrekken.
Het bestuur van het Dorpsplatform heeft toegezegd om richting initiatiefnemers (Gemeente, Inwonersbelangen) actie te gaan ondernemen om dit in het vervolg meer te stroomlijnen en juist gebruik te maken van het Dorpsplatform. Het nog te maken statuut tussen Dorpsplatform en gemeente moet hier de basis voor gaan vormen. Tijdens de aanstaande vergadering tussen gemeente en Dorpsplatform zal dit dan ook één van de te behandelen punten zijn.

-4.2. Aad ontvangt ook de verslagen van andere werkgroepen en uiteraard van het bestuur. Hij vraagt of hier bij de andere leden belangstelling voor is om kennis van te nemen. Daarop wordt met instemming gereageerd. Aad zegt toe de verslagen die hij ontvangt door te sturen naar de leden van de werkgroep Verkeer.

-4.3. Op 6 oktober aanstaande vindt in waarschijnlijk H2O een eerste openbare vergadering plaats van de gemeente met het Dorpsplatform Harmelen. Naast de gemeente zullen hieraan het bestuur van het Dorpsoverleg, de vijf werkgroep voorzitters en de plaatselijke instellingen deelnemen. De voorzitters kunnen zich indien nodig laten bijstaan door de werkgroepleden die daartoe bij bepaalde onderwerpen kunnen aanschuiven aan de overlegtafel. Voor de komende vergadering geven Bert en Johan aan in ieder geval ook aanwezig te zullen zijn.
Aad benadrukt nogmaals dat het in het Dorpsplatform gaat om de advisering. De besluitvorming blijft een taak van de gemeentelijke bestuurders en politici.

5. Inventarisatie agendapunten voor Dorpsoverleg van 6 oktober vanuit de werkgroep Verkeer.

Als eerste uitgangspunt voor de inventarisatie wordt voorgesteld om gebruik te maken van de onderwerpen welke de vorige vergadering zijn genoemd en in het verslag genoteerd. Gelet op de geaardheid van een aantal onderwerpen kan er een clustering van punten plaatsvinden. Voorgesteld wordt om de enkelvoudige klachten en opmerkingen even te laten voor wat ze zijn en nu de aandacht te richten op de visie van de gemeente op een aantal zaken en op een aantal haalbare doelen op korte termijn die enorm leven onder de inwoners.
Gelet op het bovenstaande komt de werkgroep tot de volgende onderwerpen:

-5.1. Clustering van de punten 1, 9 en 12;
Door de uitbreiding van ons dorp is een aantal voorzieningen en gebieden slecht te bereiken omdat de infrastructuur buiten de exploitatiegebieden niet is mee ontwikkeld. Dat wordt als een gemis ervaren en leidt tot verkeers- en sociaal onveilige situaties. De werkgroep vraagt de gemeente daarom hier met spoed iets aan te doen. Genoemd worden daarbij:
1. Het ontbreken van voetpaden langs de Willem de Zwijgerlaan waardoor men Hofwijk-west alleen maar lopend over de rijbaan kan bereiken,
2. Uitbreiding van de vrijliggende fietspaden langs de doorgaande routes door Harmelen, te beginnen met de Leidsestraatweg ter hoogte van de Putkop en
3. Door verplaatsing van publieksgerichte voorzieningen als H2O en manege naar de Groenendaal is daar een onveilige situatie ontstaan voor langzaam verkeer door het ontbreken van veilige goed verlichte fiets- en voetpaden naar deze voorzieningen. Doortrekken van een vrijliggend goed verlicht fiets/voetpad van de Reijerscopseovergang langs de Groenendaal naar de Gravenlaan en de Willem de Zwijgerlaan kan het probleem snel oplossen.

-5.2. Clustering van de punten 4 en 13;
De werkgroep is voorstander van eenduidige en heldere besluitvorming en wil daar graag kort, bondig en helder over geïnformeerd worden. Met name de onduidelijkheid en de wisselende berichten en besluitvorming rond de rondweg en de Hofwijkbrug zijn een bron van ergernis.

-5.3. Clustering van de punten 6, 7, 10 en 11.
Het is voor de werkgroep onduidelijk hoe de gemeente staat tegenover de ontwikkelingen welke van buiten op ons afkomen. Hoe de gemeente daarmee om gaat en of de gemeente daar een actieve rol in gaat spelen. Heeft de gemeente in die zin een toekomstvisie op de verkeersontwikkelingen voor de komende 5 tot 10 jaar. In dit licht bezien wijst de werkgroep op de volgende punten:
1. De Harmelerwaard als hoofdfietsroute en toezeggingen vanuit de gemeente om deze weg alleen voor bestemmingsverkeer open te houden. Tuinbouwontwikkelingen en navigatiesystemen leiden tot steeds meer ongewenst doorgaand zwaar verkeer op deze route en dit is in tegenspraak met de eerdere toezeggingen. Zonder gemeentelijk ingrijpen wordt de situatie gevaarlijk en onhoudbaar.
2. De werkgroep is benieuwd naar de visie van de gemeente in relatie tot de plannen rond Leidsche Rijn en de verkeersstructuur zoals Utrecht van plan is die te gaan aanleggen. De werkgroep vreest aantasting van de leefbaarheid van het dorp door ongewenst sluipverkeer. Is in die zin de toezegging dat glastuinbouw verkeer ook in de toekomst door Vleuterweide kan blijven rijden door het gemeentebestuur van Utrecht bekrachtigd?
3. In aansluiting op wat hierboven is genoemd kan de bewegwijzering van en naar met name de glastuinbouw in Harmelen veel beter worden aangegeven. De werkgroep ziet graag symbolen en pictogrammen in plaats van tekst omdat voor internationale chauffeurs dit beter begrijpbaar is.
4. De ontwikkelingen rond Haarzuilens en het Landinrichtingsplan Utrecht-west baart de werkgroep zorgen. Er ontwikkelt zich hier een groot recreatiegebied maar de aan- en afvoer van recreanten loopt voor een deel door Harmelen. Hoe kanaliseert de gemeente deze extra verkeersdrukte en worden er extra voorzieningen getroffen om het gebied vanuit Harmelen op een veilige manier, voor het verkeer waaronder ook ruiters, bereikbaar te maken.

6. Rondvraag.

-6.1. Bij de verdere ontwikkelingen van Hofwijk-west en de inbreidingslocaties aan de Beatrixlaan en omgeving pleit de werkgroep er voor om, voor het bouwverkeer een goede en veilige aan- en afvoerroute verplicht voor te schijven aan de aannemers en de Haanwijk gesloten te houden voor dit bouwverkeer.
-6.2. Afgelopen jaren is de gladheidbestrijding uitbesteed aan particuliere bedrijven. Het blijkt dat deze veel te breed en te intensief strooien. Zout komt in bermen en tuinen. Randstroken verzilten en gaan dood. De werkgroep vraagt om een terughoudend strooibeleid gericht op natuur- en milieubehoud en niet breder te strooien dan de breedte van de weg. Met name in de buitengebieden was het probleem de laatste jaren groot.
-6.3 Johan vraagt om in het Dorpsplatform ook de overlast van rommel en kapot glaswerk bij “t Scheepje” aan de orde te stellen. Elk weekend ligt er veel troep in de bermen, op de weg en het fietspad. Het heeft reeds tot veel lekke banden geleid. Naleving van de horecavergunning en handhaving door de politie moet hier een einde aan kunnen maken.
-6.4. Bert meldt dat de laatste jaren met name in de buitengebieden het bermbeheer te wensen overlaat. Er wordt slechts 2x erg ruw gemaaid. Op uitzichthoeken ontstaan onoverzichtelijke situaties. Vanuit de werkgroep pleiten we er voor om in ieder geval net als voorheen de uitzichthoeken op kruispunten in het buitengebied vaker te maaien om de verkeersveiligheid te bevorderen.
-6.5. Bert vraagt ook aandacht voor de eenduidigheid met voorrangssituaties bij rotondes. Nu lijkt dat niet eenduidig en graag verneemt de werkgroep hoe het beleid van de gemeente hierin is.
-6.6. Aad meldt dat door inspanning van de werkgroep Openbare Ruimte de bomen in de Margrietlaan zijn gehandhaafd en dat door inspanning van Teuny van Wijngaarden er nu afvalbakken staan in het HI-park rond de vijver.

7. Sluiting

Deze tweede werkgroep vergadering is om 21.00 uur besloten.

Opgemaakt,
Harmelen, 25 september 2005,
Martin Nap,
mc.nap@planet.nl

2017-10-03T12:48:49+02:00