Verslag van de Werkgroep Verkeer van het Dorpsplatform Harmelen 27 juni 2007

Bijeenkomst: 9
Plaats: kantoor Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 1
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting: 22.00 uur

Aanwezig:

Aad van Dijk (voorzitter en notulist)
Bert van woudenberg
Rob Gerards
Jan van Zijlen

Afwezig mk.

Martin Nap
Rene Lansink
Johan Griffioen

Afwezig zk.

Alle anderen.

Agenda: .

Globaal wordt de volgende agenda gehanteerd;
1. Welkom door de voorzitter en mededelingen
2. Verslag vorige keer
3. laatste ontwikkelingen randweg en harmelerwaard
4. Mondelinge toelichting wijkschouw
5. Briefwisseling bewonersgroep leidsestraatweg en gemeente
6. ingezonden brief bewoner hofwijk-west
7. status aanleg onbrekende voetpaden
8. w.v.t.k.
9. Sluiting

 

1. Welkom en mededelingen.

Aad heet iedereen welkom in het speciaal Jan van Zuijlen die er voor de eerste keer bij is en betreurd dat er zo weinig mensen zijn van de werkgroep ruimte.

2. verslag notulen vorige keer (7 feb 2007)

Alle punten in het verslag komen later in de vergadering terug.

3. laatste ontwikkelingen randweg/harmelerwaard.

Er is een bezoek geweest van leden van de SP van de provinciale staten aan het gebied. Er is gesprek met de ondernemens uit het gebied over de ontsluiting van het tuinbouwgebied. Dit naar aanleiding van de onrust over de provinciale gelden en de discussie over een evt. nieuwe brug over de leidse rijn met een aansluiting op de randweg.
Ook is er in de krant door een bewoner een alternatief plan ingestuurd om het tuinbouwgebied te ontsluiten. Dat voorgestelde tracé loopt vanaf het einde van de Hugo de Vriesweg naar het sportlaantje (die verbreedt moet worden met een vrij liggend fietspad) dat het stuk harmelerwaard vanaf de sportlaan naar de molenbrug ook verbreden. Geen van alle aanwezigen weet wie de aangever van dit idee is.
Op zich geen verkeerde optie maar volgens de werkgroep moeilijk uitvoerbaar. Maar is wel het verdere bekijken waard.
De randweg ontwikkelingen gaan langzaam. In de vergadering wordt gemeld dat de grondaankopen zeer stroef geen en alleen maar voor meer vertraging zal gaan zorgen.
(zie verder bij punt dorpschouw)

4. Mondelinge toelichting dorpsschouw

Op 16 juni is er voor de tweede keer een dorpsschouw geweest met het dorpsplatform. Van onze werkgroep was Aad en Bert erbij. Bert doet kort een verslag daarvan.
In het verslag van Coen Westerink staat duidelijk vermeld waar de knelpunten liggen op verkeersgebied echter er ontbreekt één punt wat ook aangedragen is.
Ook is de problematiek van haanwijk aangekaart.( Te veel fietsers en auto’s bij elkaar op een te smalle weg.)
Om dit probleem op te lossen kan er gekeken worden of er geen aansluiting gemaakt kan worden ter hoogte van de groenedaal.
Aad zal proberen om dit in het overleg met de burgemeester op 4 juli nog mee te nemen.
Ook het punt van de ontbrekend voetpaden zal dan aan de orde komen.(actie Aad)

5. Brief bewoner Leidsestraatweg.

Bert heet een brief in de bus gekregen van iemand van de leidsestraatweg met een paar onderwerpen die ze met de gemeente gaan bespreken. Veel van deze onderwerpen hebben de zelfde raakvlakken als bij het dorpsplatform.
De achtergrond hierbij is dat deze gesprekken gevoerd wordt vanuit het project WMO. (iets met ouderen zorg)
Teuny heeft met Bert hierover contact gehad en gezegd dat we er maar niet te veel aandacht aan moeten geven.

6. Ingezonden brief bewoner hofwijk west.

In deze brief staat een opsomming van punten waar men ontevreden over is Een deel van deze zaken moet in de werkgroep leefbaarheid behandeld worden.(actie: Ko Kleijn?)
De verkeerszaken die vermeld worden zijn de geparkeerde auto’s op de Willem de zwijgerlaan. En dat er te hard gereden wordt op de uitweg en haanwijk.
De problematiek van de geparkeerde auto’s is al aangestipt bij de gemeente en we hebben gevraagd om in de bochten een parkeerverbod in te stellen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Verder is deze weg naar onzes inziens te rustig om er ook nog eens verkeersremmende maatregelen te nemen.
Wat betreft het verkeer op haanwijk is ook al gemeld (zie stukje dorpsschouw)

7. Ontberekende voetpaden in Harmelen.

Martin Nap heeft een tijdje geleden een gesprek gehad met Miserus van de gemeente maar na die tijd heeft hij er nooit meer iets van gehoord. Graag willen we weten wat de status er van is.
Aad neemt dit onderwerp mee bij het gesprek met de burgemeester op 4 juli. (actie: Aad)

8. Wat verder ter tafel komt.

Bert merkt op dat de website erg achter loopt met informatie.
Verder vind hij het nieuws wat er gemeld wordt erg gekleurd en stelt zijn vraagtekens bij de objectiviteit van de webmaster. De andere leden van de werkgroep delen zijn bezorgdheid.
In het DB moet maar eens bekeken worden of dit niet iemand anders kan gaan doen. (actie: DB)

9. Sluiting.

De voorzitter bedankt iedereen en wens iedereen wel thuis.
De volgende vergadering is nog niet bekend maar komt als het nodig is. De uitnodiging volgt dan via de E-mail.

Opgemaakt,
Harmelen, 28 juni 2007
Aad van dijk.