Verslag van de werkgroep Verkeer van het Dorpsoverleg Harmelen 7 februari 2007

Bijeenkomst: 8
Plaats: vergaderruimte Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 3

Aanvang:

20.00 uur
Sluiting: 21.45 uur

Aanwezig:

Aad van Dijk, voorzitter
Johan Griffioen
Bert van Woudenberg
Rob Gerards
Martin Nap, notulist
Afwezig: Rene Lansink

Agenda:

Globaal wordt de volgende agenda gehanteerd;
1. Welkom en mededelingen
2. Voorbespreking van de 5e Algemene Vergadering van het Dorpsplatform van 15 februari aanstaande met tevens de nieuwspunten vanuit de werkgroep Verkeer.
3. Voorbespreking van de forumdiscussie met Provinciale Statenleden van 27 februari aanstaande
4. Status van het platform en de werkgroepen
5. Voorbespreking van een komend overleg van het bestuur van het Dorpsplatform met de wijkwethouder
6. Rondvraag
7. Sluiting

1. Welkom en mededelingen.

Aad heet iedereen welkom. Hij meldt de afwezigheid van Rene en is blij dat Rob er weer bij kan zijn.

2. Voorbespreking van de 5e Algemene Vergadering van het Dorpsplatform van 15 februari aanstaande met tevens de nieuwspunten vanuit de werkgroep Verkeer.

2.1 Volgende week vindt bij Stelling de 5e Algemene Vergadering van het Dorpsplatform plaats. Aan de hand van de agenda worden de verschillende agendapunten kort doorgenomen en toegelicht door Aad.
2.2. Vanuit de werkgroep Verkeer zal Aad de volgende zaken melden:
– Vanuit de werkgroep is op verzoek van de gemeente medio november een lijst met gewenste en te verbeteren voetpaden aangeleverd. Momenteel wordt door de gemeente de haalbaarheid en de kosten bekeken. Dat moet eind februari gereed zijn, waarna in maart een voorstel aan het college zal worden gedaan. De werkgroep wacht de ontwikkelingen verder af en Martin onderhoudt het contact hierover met Shivam Miserus.
– Vanuit de werkgroep is er gereageerd op de plannen voor verkeersafwikkeling en verkeersmaatregelen in het gebied van de Harmelerwaard. De gemeente zou 11 januari met een reactie komen. Deze reactie is uitgesteld en tot heden is verder niets meer vernomen.
– De plannen en ontwikkelingen rond de randweg worden blijvend gevolgd.
– De situatie rond de wegversmalling en bushalte bij GAZA is voor fietsers gevaarlijk. De werkgroep heeft de gemeente gevraagd hier aandacht aan te besteden. Tot heden is helaas geen reactie ontvangen.
– Vanuit de werkgroep Verkeer is met kracht gepleit voor een rotonde oplossing voor de kruising van Haanwijk met de rondweg. De gemeente blijft aangeven dat ruimte ontbreekt. De werkgroep legt zich hier niet bij neer en zal via plak en knipwerk een oplossing proberen te schetsen. Actie Bert.
– Ondanks dat van de gemeente een keurig antwoord is ontvangen van de gemeente met betrekking tot de aansluiting van het fietspad op de Breudijk ter hoogte van de Energieweg, blijft de werkgroep verkeer dit een gevaarlijke situatie vinden en verzoekt de werkgroep de gemeente dit punt anders op te lossen waarbij langzaam verkeer in westelijke richting niet bij het verlaten van het fietspad klem wordt gereden door westwaarts gaand gemotoriseerd verkeer. Een aansluiting met meer rugdekking kan de situatie aldaar behoorlijk veiliger maken.

3. Voorbespreking van de forumdiscussie met Provinciale Statenleden van 27 februari aanstaande.

Aad meldt dat er dinsdag 27 februari in H2O door het Dorpsplatform in het kader van de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen een forumdiscussie zal worden gehouden met verschillende Statenleden. Tijdens de avond zullen de statenleden o.a. hun mening en visie geven over onderwerpen zoals: – Beschermd Dorpsgezicht, -Voortgang BRAVO-project, – plannen NV UTRECHT etc. Iedereen is van harte welkom.

4. Status van het platform en de werkgroepen.

De werkgroep Verkeer spreekt haar zorgen uit over de ontwikkelingen binnen het Dorpsplatform met betrekking tot de ogenschijnlijke verschuiving van adviesorgaan naar actiebeweging en politiek getinte groepering.
Volgens de werkgroep verkeer dient het Platform zich te gedragen als klankbord en adviesorgaan zonder verdere binding en politieke kleuring. Door actieve deelname aan handtekeningenacties en mogelijke steun aan politiek gekleurde actiegroepen loopt de onafhankelijkheid en het brede draagvlak gevaar. Graag wil de werkgroep Verkeer hier van het bestuur een duidelijk standpunt over vernemen. Aad zal dit namens de werkgroep verkeer binnen het bestuur aankaarten en Bert zal hier in de 5e Algemene Vergadering van het Dorpsoverleg ook aandacht voor vragen. Actie Aad en Bert.

5. Voorbespreking van een komend overleg van het bestuur van het Dorpsplatform met de wijkwethouder.

Aad meldt dat namens het Dorpsplatform binnenkort Ed en Teuny een gesprek zullen hebben met de wijkwethouder. Onderwerpen die hier besproken zullen worden zijn o.a.:
– De structuur van het overleg en de contacten met de gemeente. Het convenant blijkt te vrij van karakter en er zal gestreefd moeten worden naar een vaste procedure met toetsingsrol van het Dorpsplatform voor alle op Harmelen betrekking hebbende Raadsvoorstellen. Het zou mooi zijn als er iets kwam van “… en het Dorpsplatform Harmelen gehoord hebbende, besluiten wij …”
– De ontwikkeling van de groenstructuur aan de oostkant van Harmelen als onderdeel van de Provinciale hoofdstructuur in de Provincie Utrecht van de Vinkeveense plassen naar de Hollandse IJssel. Op 21 februari organiseert de gemeente hierover een infoavond in het H2O.
– Om de contacten met de gemeente vlotter te laten verlopen wil het Dorpsplatform graag één aanspreekpunt. Binnen het Dorpsplatform zelf is dat geregeld met de rol die Teuny vervult.
– Het verzoek zal gedaan worden om het probleem en de discussie rond de bomen aan de Breudijk op te lossen met een extern deskundigen advies.
– De functie van het H2O zal ook besproken worden. Het lijkt dat dit gebouw steeds verder commercieel uitgebaat gaat worden. Daardoor is er voor Harmelense groepen bijna geen plaats meer om een ruimte te huren voor niet commerciële Dorps-activiteiten. Dat is tegen het oorspronkelijke doel waarvoor H2O is opgezet en tegen de zin van het Dorpsplatform.
– Verder zal gepleit worden voor een jaarlijks budget in de Gewone Dienst van de gemeentelijke begroting waarvan zonder tussenkomst van College of Raad op advies van het Dorpsplatform door de ambtelijke organisatie snel een kleine voorziening kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld een extra lichtmast, bank of afvalbak en gereedschap voor zelfbeheer van burgers. Een bedrag van jaarlijks ongeveer € 25.000,= wordt in eerste instantie hiervoor als voldoende beschouwd. Dit zal de betrokkenheid vergroten en snel resultaat bieden.
– Tenslotte zal gesproken worden over de jongerenoverlast in Harmelen.

6. Rondvraag.

-6.1. Bert vraagt aandacht voor de voorrangsregeling bij Kortjak. Het is aldaar anders uitgevoerd als in het Raadsvoorstel van 3 juli 2006 omschreven en geadviseerd. De werkgroep Verkeer vraagt zich af of dit nog wordt gecorrigeerd.
-6.2. Johan vraagt aandacht voor de overgang van het asfalt naar de klinkers bij het kruispunt plateau van de Acacialaan naar de Dorpsstraat. De overgang is voor met name fietsers zeer hinderlijk.
-6.3. Aad meldt dat hem gevraagd is om deel te gaan nemen aan de werkgroep Ruimte. In die werkgroep is momenteel een onderbezetting. De werkgroep Verkeer zou een overstap betreuren en stelt voor om eventueel de werkgroep Ruimte samen te laten gaan met de werkgroep Verkeer. Beide werkgroep kennen overlap in hun activiteiten en samengaan zou het probleem bij de werkgroep Ruimte oplossen. Binnen de werkgroep Verkeer zou echter een probleem ontstaan omdat niemand direct staat te springen om het voorzitterschap van Aad over te nemen.

7. Sluiting

Deze achtste werkgroepvergadering is om 21.45 uur besloten.

Opgemaakt,
Harmelen, 8 februari 2007,
Martin Nap,
mc.nap@planet.nl