6e Verslag van de werkgroep Verkeer van het Dorpsoverleg Harmelen 22 september 2006

Bijeenkomst: 6
Plaats: vergaderruimte Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 3
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting: 22.00 uur

Aanwezig:

Aad van Dijk, voorzitter
Johan Griffioen
Bert van Woudenberg
Rene Lansink
Martin Nap, notulist
Ad de Wit gast bij agendapunt 3 van 20.05 tot 20.45 u

Afwezig:

Rob Gerards zonder bericht
Carolien Rebel met bericht van verhindering

Agenda:

Globaal wordt de volgende agenda gehanteerd;
1. Welkom en mededelingen
2. Verslag 5 van 13 april 2006
3. Ontsluiting en verkeersmaatregelen gebied Harmelerwaard
4. Afhandelen luchtkwaliteit Dorpsstraat
5. Ontwikkelingen Rondweg en Hofbrug
6. Verkeersmaatregelen en oplossingen Breudijk
7. Plannen/studie rijksweg A2½
8. Dorpsplatform van 17 oktober aanstaande
9. Rondvraag
10. Sluiting

1. Welkom en mededelingen.

Aad heet iedereen welkom. In het bijzonder Ad de Wit als gast voor agendapunt 3. Hij meldt dat Carolien heeft bedankt als werkgroep lid en dat hij van Rob niets heeft vernomen.

2. Verslag 5 van 13 april 2006.

Dit verslag ging hoofdzakelijk over de toelichting door provincie en gemeente over de plannen van de randweg. Naar aanleiding van het verslag worden verder geen opmerkingen gemaakt.

3. Ontsluiting en verkeersmaatregelen gebied Harmelerwaard .

Ad de Wit is als gast aanwezig en spreekt als bewoner van de Dorpeldijk mede namens vele andere bewoners van de Dorpeldijk. Men heeft 3 weken geleden uit de krant moeten vernemen dat de gemeente plannen heeft om op korte termijn iets te doen aan de verkeersafwikkeling en hinder door sluipverkeer uit LR en glastuinbouwverkeer en dat wethouder Groeneweg zeer tevreden was met het behaalde resultaat.
Als bewoners is men niet geïnformeerd. Ook hoorde men dat het platform en de werkgroep verkeer verder niet op de hoogte zijn van de inhoud van de plannen. Men verzoekt nu aan de werkgroep om ondersteuning bij het de vraag aan de gemeente om nadere uitleg te krijgen over de plannen.
De bewoners maken zich zorgen. Zij zien de voorgestelde afsluitpaal niet als oplossing. Van eerdere opties voor een vrijliggend fietspad is niets meer vernomen. Het harde rijden wordt op de rest van de Dorpeldijk met een afsluitpaal niet opgelost. De bewegwijzering naar het glastuinbouwgebied is ook nog niet geregeld terwijl kasteel De Haar wel prima is bewegwijzerd. Over de noodzakelijke verkeersbesluiten en bezwaarmogelijkheden is niets bekend. Men wil graag op een infoavond door bestuurders en de wijkwethouder nader worden geïnformeerd. Op een door de bewoners aan de gemeente verzonden brief met gelijke inhoud is nog geen antwoord ontvangen.
De werkgroep heeft begrip voor de gevoelens van de bewoners en zegt toe hen te ondersteunen. Dat zal men doen door als werkgroep verkeer van het Platform middels een brief ook aan de gemeente om een infoavond te vragen. Martin zal hiertoe een conceptbrief opstellen en deze vanwege vakantie van Teuny sturen aan de voorzitter Ed Janson met het verzoek deze brief namens het platform door te sturen aan de gemeente. Aad zal dit punt ook op de platformvergadering van 17 oktober aanstaande aan de orde stellen. Acties Aad en Martin.
Vanuit de werkgroep Verkeer wordt middels een brief aan de gemeente gevraagd om op korte termijn nadere informatie te verstrekken aan de bewoners en werkgroep over de plannen met betrekking tot de verkeersafwikkelingen in het Harmelerwaard gebied.

4. Afhandelen luchtkwaliteit Dorpsstraat.

Aad vraagt namens het Platform of Rene nog één keer alles rond de luchtkwaliteit van de Dorpsstraat op een rijtje kan zetten en toe kan sturen aan de leden. Actie Rene.
Rene meldt nog dat een rapportage MAVI 3 betreffende luchtvervuiling aangeeft dat de norm van fijnstof in de Dorpsstraat door het plaatselijke verkeer niet tot overschrijding leidt. Conclusie is ook dat zolang er geen randweg is het verkeer in de Dorpsstraat de hoeveelheid verkeer niet zal afnemen.

5. Ontwikkelingen Rondweg en Hofbrug.

In de vorige vergadering is er door de provincie en de gemeente veel informatie verspreid over de rondweg en BRAVO-plannen. Als aanvulling hierop is nog te melden dat de aansluiting en randweg in de tijd zijn vertraagd omdat de grondonderhandelingen en een bezwaarprocedure voorlopige voortgang blokkeren.
Ed Janson heeft alle opmerkingen en vragen gebundeld en middels een brief op 25 juli jl. aan de gemeente gestuurd. Op deze brief wordt nog deze maand een antwoord verwacht.

6. Verkeersmaatregelen en oplossingen Breudijk.

Leden van de werkgroep Verkeer hebben via de mail in een voorbereidingsfase de plannen voor verkeersmaatregelen op de Breudijk kunnen beoordelen en opmerkingen kunnen plaatsen. De leden zijn verheugd met deze wijze van werken en zouden graag alle verkeersmaatregelen en plannen op identieke wijze in een vroegtijdig stadium ter beoordeling voorgelegd krijgen. Dit project is een goed voorbeeld van hoe wij als werkgroep in een proces betrokken kunnen worden.
Op de brief van Bert over doortrekken van het fietspad en de overgangssituatie nabij de Energieweg is een keurig antwoord van de gemeente ontvangen. Klachten over tegels en verharding kunnen direct bij de gemeentelijke klachtenlijn worden gemeld.

7. Plannen/studie rijksweg A2½.

De plannen van een studie naar de A2½ staan op de agenda voor de Platformvergadering van 17 oktober aanstaande. Vooralsnog is het voor onze werkgroep nog te prematuur om daar nu inhoudelijk verder op te reageren.

8. Dorpsplatform van 17 oktober aanstaande.

Deze avond zal plaatsvinden in het Wapen van Harmelen. Onderwerpen op deze avond zullen o.a. zijn: -politie over de criminaliteitscijfers, -A2½, -ontwikkelingen Randweg, -culturele invulling van het H2O in relatie tot de komst van een commerciële sportschool aldaar, -en andere beleidsvoornemens.
Verder doen de werkgroepen hun verslag en zal door Aad namens onze werkgroep in iedere geval de verkeersmaatregelen in het gebied Harmelerwaard worden ingebracht. Actie Aad.
Tijdens de rondvraag worden de spelregels aangescherpt. Alleen vragen aan het platform kunnen gesteld worden. Dus geen vragen aan ambtenaren en bestuurders van de gemeente.

9. Rondvraag.

-9.1. Johan meldt dat de problemen met de wateroverlast langs de Harmelerwaard vrijwel zijn opgelost en dat het waterschap bij hem nog een onderbemaling gaat plaatsen.
-9.2. Aad meldt dat de website van het Platform nog niet helemaal naar wens functioneert. Ed Janson is nog op zoek naar een andere structuur. Ook zoekt het Platform nog naar een juiste PR-man. Teuny heeft die taak op haar genomen.
-9.3. Voorafgaand aan de vergadering van het Platform vindt er op 10 oktober nog een avond plaats over Wonen-Welzijn-Zorg in Heremalerhof.

10. Sluiting

De volgende vergadering zal volgens planning plaatsvinden medio januari 2007. Aad zal iedereen daarvoor via de mail benaderen. Actie Aad.
Deze zesde werkgroepvergadering is om 22.00 uur gesloten.

Opgemaakt,
Harmelen, 22 september 2006,
Martin Nap,
mc.nap@planet.nl