Verslag vergadering Zorg en Welzijn 6 februari 2006

Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur
Locatie: Koningshof 51, Harmelen

Aanwezig:

Sjarita Soeknandan, Chris van Nieuwenhoven,Henk Mackloet (verslag), Pieter Battem, Moniek Verheyen Pali Tielen, Ineke Alsem, Ton van Schaik.

Afwezig:

M. van Oosterom, Peter van Arnhem (heeft bedankt als werkgroeplid).

1. en 2. Opening en mededeling

Sjarita opent als voorzitter van de werkgroep de vergadering door een woord van welkom.
Peter neemt geen deel meer aan de werkgroep. M. van Oosterom is verhinderd.
Mededelingen:
• Sjarita: is bij avond over nota wonen geweest. Avond was niet druk (5 pers.). Punten die aangereikt zijn worden meegenomen in nieuwe nota: verruiming woonaanbod voor senioren en starters.
• Monique: skatebaan gaat doen; locatie nabij crossbaan was de bedoeling; locatie tegenover zwembad moet ingebracht worden bij dorpsplatform ALV om reactie hierop te peilen.

3. Verslag 3 oktober 2005

• Het verslag van 3 oktober 2005 wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4. Vragen n.a.v. rondgestuurde stukken

Ineke: blad met “kleurtjes” – werkplan gemeente: 3 punten die je moet zien in het bredere kader van WMO: bibliotheek, woonservicegebied, kinderopvang

5. WMO

Ineke geeft een toelichting aan de hand van een document dat ze vooraf ronddeelt. Grote trend in haar verhaal: Van een “verzorgingsstaat” naar een “participatiestaat”. Gemeenten krijgen grotere rol bij de “onverzekerbare zorg”. Trend is zorg meer in de eigen omgeving van mensen brengen. Welzijn is in de WMO in vergelijking met zorg een klein item. Voor verdere inhoud: zie document Ineke.

6. Actielijst

• Werkpunten voor het werkplan van de werkgroep Zorg en welzijn: zorgloket en gezondheidscentrum. Deze t.z.t. ook betrekken bij WMO-verhaal.

7. ALV

We nemen punten mee naar de ALV:
• Hoe ver staat Gemeente met WMO-verhaal?
• In welke mate en hoe denkt de Gemeente het platform/werkgroep daarbij te betrekken
• Skatebaan (zie boven)

8. Datum volgende vergadering

Data volgende bijeenkomst van de werkgroep Zorg en welzijn:.
• 24 april, 28 augustus, 27 november; aanvang 19.30 uur. Locatie wordt door Sjarita per keer geregeld.
• Onderwerpen volgende keer: Hoe moet een “wijkschouw” eruit zien? Ineke bereidt aantal vragen voor aan de hand waarvan we ons een nadere mening kunne vormen om proactief met de gemeente te kunnen spreken.

9. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De vergadering wordt door Sjarita om 21.10 uur gesloten.