Verslag vergadering Zorg en Wezijn 7 september 2010

Aanwezig:

Teuny van Wijngaarden, Manette Maas en Rob Kotvis (Wmoraad) Hannie van Baren (Welzijn Woerden) Rein Noordam (Woon-sevice project) Sjarita Jhinkoerai, Hans Broekhuizen, Pali Tielen, Pieter Battem, Ineke Alsem

Onderwerp:

Hoe kunnen we verder werken aan een samenhangend geheel aan voorzieningen in Harmelen , met name een gemeenschapsvoorziening; wat is daarbij de rol van het Dorpsplatform?

Meningen en conclusies:

De inhoud moet (meer) voorop staan. We moeten ons vanaf nu niet meer primair focussen op de accommodatie, bijvoorbeeld het oude raadhuis, maar eerst focussen op functies. Het verzamelen van die funkties op welzijnsgebied die Harmelen nu mist, leid vanzelf naar de vraag om accommodatie voor die funkties. Bijvoorbeeld: ontmoeting voor jong en oud, informatie, vraagbaak en vindplaats. De sociale infrastructuur die participatie mogelijk moet maken vergt ook accomodaties.
Beleidsuitgangspunten verzamelen voor het college die aansluiten bij het huidige beleid van dat college. Het college moet het beleid handen en voeten geven, en juist op het niveau van de uitvoering kunnen wij met voorstellen komen. Het gemeentelijk (Wmo)beleid biedt voldoende aanknopingspunten voor wat wij willen.
De juiste volgorde is: functies vaststellen, deze benoemen als welzijnsprodukten en vervolgens de accommodaties erbij zoeken.
In Harmelen heeft de ontwikkeling van woonservice gebieden nog te weinig handen en voeten. Als we weten dat de vergrijzing eraan komt en dat de meeste mensen thuis blijven wonen, zijn die functies hard nodig. Mensen moeten ergens naar toe kunnen voor sociale contacten en antwoorden op vragen.
Het is op dit moment de juiste tijd om in te haken op de vragen van nu en in de toekomst en daarbij een goed verhaal te maken
De gemeente stuurt daarbij vooral aan als regisseur en geeft inwoners en organisaties de ruimte en mogelijkheden om samen tot een goede aanpak en een goed resultaat te komen. Het is belangrijk dat het Dorpsplatform Harmelen de verantwoordelijkheid voor de invulling van de welzijnsvoorzieningen in Harmelen naar zich toe haalt . Laat zien dat het Dorpsplatform daar actief aan meewerkt.
Een toekomstig WMO loket in Harmelen zal op informele basis moeten draaien met gebruik making van vrijwilligers(eventueel in combinatie met vrijwilligers van de bibliotheek) gebruik maken van de sociale kaart (digitaal) met een goed geregelde back office (met behulp van Welzijn Woerden) en goed geregelde, ruime openingstijden.
Niet meer redeneren vanuit het verleden maar de blik richten op de toekomst.
(Meer) draagvlak creëren bij de bewoners van Harmelen voor een gemeenschapsvoorziening doormiddel van een enquête onder de bewoners van Harmelen naar de behoefte aan een gemeenschapscentrum, draagvlak versterken door de diverse verenigingen te benaderen die van een dergelijk centrum gebruik kunnen maken bv . Carnavalsvereniging, Oranje vereniging, Harto, enz.
Taakverdeling maken binnen het Dorpsplatform Harmelen in het algemeen en binnen de commissie Zorg en Welzijn in het bijzonder. Wie benadert wie?
Op de bespreking met Breed Overleg WMO op 18 oktober a.s. moeten de we benodigde welzijnsfunkties voor Harmelen in kaart hebben gebracht .Het oude raadhuis als mogelijke locatie is op die bespreking niet het hoofdonderwerp. Het gaat om het principe van een gemeenschapscentrum als noodzakelijk deel van de sociale infrastructuur in Harmelen. Als het moment aanbreekt dat er gezocht wordt naar een lokatie, en het oude raadhuis komt in beeld – dan actief meewerken aan een rendabele oplossing voor het oude raadhuis als multifunctioneel centrum

Pieter Battem
Ineke Alsem
8.9.2010